2007-08-31

Demonstrationer möter NA

Det här var spännande. Äntligen en debatt mellan berörda. Lyssna noga, den här diskussionen berör själva kärnan i konflikten.

Tack för tips, Lars!

14 kommentarer:

Anonym sa...

Bra Saki och Lars!

Men vad krävs för att få igång det?

När jag klickade på "spelaren" så försvann all färg på bildskärmen!
Kanske för kass uppkoppling?

Trevlig helg!

Anonym sa...

Johan K: Är du "Sakis" egen cheerleader eller? Lägg ner asskissandet.

Det här inslaget visar väl om något att det aldrig kommer att gå att kombinera vissa kulturer med den sekulära, moderna västerländska synen på yttrandefrihet, där det ofta påstås att det är bra, dock så länge man har de "korrekta" åsikterna.

Anonym sa...

Avrundar med ett tal från Pat Condell.
Sov så gott.
Lars.

http://www.liveleak.com/view?i=33c_1187358686

Anonym sa...

Liam!

Gå och lägg dig bums! Och vakna (om du nu ska) upp till Sweden anno 2007!

"Multikultin" är definitivt här för att (för alltid) stanna! Du, SD och resten av de "ljushyade hutunatinalisterna" får nog allt söka era små röda stugor väldigt långt härifrån bort är jag rädd för!

Bandet rullar på nu! Återkommer med kommentar senare idag!

Till dess må bäst!

Anonym sa...

Fasansfull akustik och alla hade dessutom en tendens att avbryta varandra hejvilt. Det är ju så med sådana här frågor: alla lägger upp sitt bagage på bordet och gestikulerar vilt över det, sedan går respektive part hem till sig och tycker att den andre är en idiot.

Det hade varit spännande att se den här debatten under lite mer ordnade former, där alla tilläts tala till punkt.

Anonym sa...

Men Johan K då, vad säger att jag varken är ljushyad eller SD:are? Du har väl aldrig FÖRDOMAR..? Sist röstade jag på FP, men i samtliga val innan dess på sossarna. Sen ser jag knappast "svensk" ut enligt sterotypen, som du vill ålägga mig. Har en svensk mamma och en italiensk pappa.

Jo, vi ser ju hur bra dessa multikultisamhällen fungerar ute i världen. Det är så otroligt naivt att tro att just Sverige skulle klara det som inte funkat någon annanstans i världen. Eller är du RASIST och tycker att svenskarna är ett högre stående folk som klarar vad som helst..? Oj oj Johan, hur är det ställt med åiskterna egentligen?

Måhända är just svenskarna ett ovanligt (dum)snällt folk som är lite tröga, men det är ju egentligen en bra egenskap, som tyvärr ses som en svaghet i många grupper och som ska utnyttjas.

Vi får väl se Johan, hur det ser ut när du och jag blir gamla en dag. Jag tror det kommer bli ganska oroligt i även denna del av världen som tidigare varit förskonad från just sånt.

Grue sa...

Nyktra åsikter Liam. Men Fp - dom är ju ett av dom värsta multikultipartierna. Varför röstar du på dom?

Håller med om att PK-iternas syn på Sveriges utvaldhet är rätt knäpp - liknar ryssars (Dostojevskij) och polackers gamla idéer om respektive lands moraliska överlägsenhet och dess plikt att frälsa det dekadenta Västerlandet. PK-iterna inlemmar sig i en chauvinistisk tradition - kanske inte så dom ser på sig själva...

Anonym sa...

Jag kommer att göra vissa av er väldigt besviken genom att hänvisa dig till Lagen om yttrandefrihetsbrott samt tryckfrihetsförordningen eftersom de hänger ihop.

Finns inte lagar och förordningar där till för att respekteras av samtliga. Vi bor ju trots allt i ett civiliserat land med västerländsk demokrati.

Läs Tryckfrihetsförordning (1949:105)
http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...1&bet=1949:105

4 § Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän
tryckfrihet skall såsom tryckfrihetsbrott anses följande
gärningar, om de begås genom tryckt skrift och är straffbara
enligt lag:

1. högförräderi, förövat med uppsåt att riket eller del därav
skall med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med
utländskt bistånd läggas under främmande makt eller bringas i
beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda
lösryckas eller att åtgärd eller beslut av statschefen,
regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall med
utländskt bistånd framtvingas eller hindras, såframt gärningen
innebär fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi;

2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i
krig eller andra fientligheter framkallas med utländskt
bistånd;

3. spioneri, varigenom någon för att gå främmande makt till
handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande
försvarsverk, vapen, förråd, import, export, tillverkningssätt,
underhandlingar, beslut, eller något förhållande i övrigt, vars
uppenbarande för främmande makt kan medföra men för
totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet, vare sig
uppgiften är riktig eller ej;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri;

4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan
syfte att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar,
lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig
natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för
rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av
krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för
rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;

försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med
hemlig uppgift;

stämpling till sådant brott, om detta är att anse som grovt,
vid vilken bedömning särskilt skall beaktas om gärningen
innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av
synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig
eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den
brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild
tjänst betrotts honom;

5. vårdslöshet med hemlig uppgift, varigenom någon av grov
oaktsamhet begår gärning som avses under 4;

6. uppror, förövad med uppsåt att statsskicket skall med
vapenmakt eller eljest med våldsamma medel omstörtas eller att
åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller
högsta domarmakten skall sålunda framtvingas eller hindras,
såframt gärningen innebär fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror;

7. landsförräderi eller landssvek, i vad därigenom, då riket är
i krig eller eljest i lag meddelade bestämmelser om sådant
brott äger tillämpning, någon missleder eller förråder dem som
är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri,
trolöshet eller modlöshet, förråder egendom som är av betydelse
för totalförsvaret eller begår annan liknande förrädisk gärning
som är ägnad att medföra men för totalförsvaret eller
innefattar bistånd åt fienden;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförräderi
eller landssvek;

8. landsskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av
oaktsamhet begår gärning som avses under 7;

9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, varigenom, då
riket är i krig eller eljest i lag meddelade bestämmelser om
sådant brott äger tillämpning, någon sprider falska rykten
eller andra osanna påståenden, som är ägnade att framkalla fara
för rikets säkerhet, eller till främmande makt framför eller
låter framkomma sådana rykten eller påståenden eller bland
krigsmän sprider falska rykten eller andra osanna påståenden
som är ägnade att framkalla trolöshet eller modlöshet;

10. uppvigling, varigenom någon uppmanar eller eljest söker
förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig
skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet eller åsidosättande
av vad som åligger krigsman i tjänsten;

11. hets mot folkgrupp, varigenom någon hotar eller uttrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning;

12. brott mot medborgerlig frihet, varigenom någon utövar olaga
hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller
inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller
yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter
yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara;

försök till sådant brott mot medborgerlig frihet;

13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar
sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids, om inte
gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig;

14. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom brottslig eller
klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som
är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, och, om den
förtalade är avliden, gärningen är sårande för de efterlevande
eller eljest kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den
avlidne, dock ej om det med hänsyn till omständigheterna var
försvarligt att lämna uppgift i saken och han visar att
uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den;

15. förolämpning, varigenom någon smädar annan genom kränkande
tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende
mot honom;

16. olaga hot, varigenom någon hotar annan med brottslig
gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla
allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person
eller egendom;

17. hot mot tjänsteman, varigenom någon med hot om våld
förgriper sig på annan i hans myndighetsutövning, i annan
verksamhet där samma skydd åtnjuts som är förenat med
myndighetsutövning eller vid biträde till åtgärd som omfattas
av sådant skydd, för att tvinga honom till eller hindra honom
från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd eller varigenom
någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare utövat sådan
verksamhet eller biträtt därvid för vad denne däri gjort eller
underlåtit;

försök eller förberedelse till sådant hot mot tjänsteman,
såvida ej brottet, om det fullbordats, skulle ha varit att anse
som ringa;

18. övergrepp i rättssak, varigenom någon med hot om våld
angriper annan för att denne gjort anmälan, fört talan, avlagt
vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol
eller annan myndighet eller för att hindra annan från en sådan
åtgärd eller varigenom någon med hot om gärning som medför
lidande, skada eller olägenhet angriper annan för att denne
avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en
myndighet eller för att hindra honom från att avge en sådan
utsaga. Lag (2002:906).

5 § Som tryckfrihetsbrott skall anses också sådana gärningar,
begångna genom tryckt skrift och straffbara enligt lag, som
innebär att någon

1. uppsåtligen offentliggör allmän handling som ej är
tillgänglig för envar, om han fått tillgång till handlingen i
allmän tjänst, under utövande av tjänsteplikt eller i därmed
jämförbart förhållande;

2. offentliggör uppgift och därvid uppsåtligen åsidosätter
tystnadsplikt som avses i den i 3 § första stycket 3 angivna
särskilda lagen;

osv...

http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...1&bet=1949:105

se även:
http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...&bet=1991:1469 (yttrandefrihetslagen, yttrandefrihetsbrott och tryckfrihetsförordningen) De hänger ihop.

...och dessa lagstiftningar har fattats av svenskar (kristna) och i ett "kristet land" samt i ett land som representerar västerländska demokratin...där det är den svenska "högre auktorieteten" som har bestämt i förväg vad man "får" resp "inte får" samt tycka eller inte tycka...

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
sakine sa...

Spamma inte! Länka i stället till längre texter.

Hellström sa...

Känns fortfarande inte riktigt som yttrandefrihetsprincipen är något som de arga herrarna riktigt förstår sig på. Känns fortfarande bara som om den är okej för dem om den inte omfattar känsliga saker och då är den ju precis uddlös.

Kan detta ha något med vissa personers benägenhet att gå in i "offer"-läge så fort de inte tycker om något?

Anonym sa...

Jag tycker personligen att de där bilderna är enormt töntiga och blir inte påverkad av dem men däremot så kan jag förstå folk som känner sig kränkta eftersom det trots allt finns folk inkl. världens kristna, buddhister, hinduer osv som lever med sin tro varje dag .

...och det här förstår man egentligen bättre när man ser folk ligga på dödsbädden (har tidigare i "min ungdom" sommarjobbat på sjukhus vid flera tillfällen) och gärna vill ha en präst/imam/ samt Bibeln/koranen/och andra heliga böcker bredvid sig.

Om du besöker onkologen på ngt sjukhus så kommer du att inse att både nära anhöriga och den döende patienten fäster stor vikt vid sin tro och vill helst av allt inte se ngn annan kränka hans/hennes trosuppfattning...och detta egentligen oavsett vilken religion det är

Anonym sa...

Finns inte lagar och förordningar där till för att respekteras av samtliga. Vi bor ju trots allt i ett civiliserat land med västerländsk demokrati.

Läs gärna Tryckfrihetsförordning (1949:105)
http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...1&bet=1949:105

11. HETS MOT FOLKGRUPP, varigenom någon hotar eller UTTRYCKER MISSAKTNING FÖR FOLKGRUPP eller annan sådan grupp av personer
MED ANSPELNING PÅ ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, TROTSBEKÄNNELSE eller sexuell läggning;


http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...1&bet=1949:105

se även:
http://www.riksdagen.se/webbnav/inde...&bet=1991:1469 (yttrandefrihetslagen, yttrandefrihetsbrott och tryckfrihetsförordningen) De hänger ihop.

...och dessa lagstiftningar har fattats av svenskar (kristna) och i ett "kristet land" samt i ett land som representerar västerländska demokratin...där det är den svenska "högre auktorieteten" som har bestämt i förväg vad man "får" resp "inte får" samt tycka eller inte tycka...

Anonym sa...

Bäste Liam!

Tack för dina värdefulla synpunkter. Jag skall snarast möjligt börja reflektera över dem och återkommer senare. Självfallet finns det såväl stora som ngt mindre problem med ett samhälle bestående av en stor mångfald vad gäller traditioner, etniciteter och trosinriktningar etc. Jag tycker dock inte att vi skall följa SD:s linje och "börja om helt och hållet". Det gäller ytterst att se till vad som faktiskt fungerar (väl) och därefter ta spjärn därifrån.